СПОРТ

ТОКИОГИЙН ОЛИМП: Монголын баг, тамирчдын тэмцээний хуваарь

Токиогийн Олимпын нээлтийн ёслол өнөөдөр болно. Зуны XXXII олимпийн наадамд Монголын баг спортын 10 төрөлд 43 тамирчин ур чадвараа сорих юм.

Энэ удаагийн Олимп нь хамгийн олон буюу 33 спортын төрөлтэй гэдгээрээ онцлог бөгөөд дэлхийн 200 орчим улс орон, нутаг дэвсгэрийн 11 мянга гаруй тамирчин хурд хүчээ сорин өрсөлдөх нь. Олимпын наадам ирэх наймдугаар сарын 8-нд өндөрлөх билээ.

Ингээд Монголын баг, тамирчдын тэмцээний хуваарийг танилцуулж байна.

ХУВААРЬ:

"монголын багийн хуваарь NAAAH баатарын цаг AAP/ HэP TOKYO 2020 ΤΘΡΘΛ, >ин зай б.урантунгала цаг б.отгонболд байт, эмэгтэй ганцаарчилсан байт, эрэгтэй ганцаарчилсан XAAHa 08.00-10.00 Archery Field Yumenoshima Park Yumenoshima Park Archery Field 12.00-14.00 DAY1/VII.23 DAY1/ VI1.23 богд банк тн итгэл" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
Зургийн тодорхойлолт алга байна.
Зургийн тодорхойлолт алга байна.
"moHroлblH 6arийH xyBaapb NAAAH 6aaTapblH AAP/ H3P TOKYO 2020 moHroл-pymblH uar ΤΘΡΘΛ, >иH 3aй 3x3 carcaH 6em6er, ypbA4 caH 3x3 carcaH 6em6er, ypbA4илcaH waT moHroл-фpaHu XAAHa 09.15-11.25 A.cymbRa Aomi Urban Sports Park 16:30-18.30 жyAo, 3m3rT3й Kr u.uorT6aaTap Aomi Urban Sports Park жyAo, 3p3rT3й Kr 10.00-13.30, 16.00-18.50 10.00-13.30, 16.00-18.50 Nippon Budokan 3.лxarBacyp3H wиp33Hий TeHHиc, 3p3rT3й raHuaap4илcaH Nippon Budokan 6.6oлop 3pA3H3 Tokyo Metropolitan Gymnasium wиp33Hий TeHHиc, 3m3rT3й raHuaap4илcaH 09.00-12.00, 13.30-16.30, 19.00-21.10 09.00-12.00 13.30-16.30, 19.00-21.10 Tokyo Metropolitan Gymnasium DAY4/VII.26 VII.26 6orA 6aHK иTлTyH" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"монголын багийн хуваарь NAAAH HэP TOKYO 2020 монгол-бнхау ΤΘΡΘΛ, >ин зай 3x3 сагсан бембег, урьдчилсан бембег, цаг XAAHa 12.30-14.30 монгол-? ц.анударь/ э.даваахүү б.ганхайч Aomi Urban Sports Park буудлага бууны 19.30-21.50 хийн гар холимог Aomi Urban Sports Park 08.00-15.30 жудо, эмэгтэй 63 кг саиед моллайе Asaka Shooting Range R&P Qual.&Finals 10.00-13.30, жудо, эрэгтэй кг б.урантунгалаг Nippon Budokan 10.00-13.30, эмэгтэй ганцаарчилсан б.отгонболд эрэгтэй ганцаарчилсан э.лхагвасурэн Nippon Budokan Yumenoshima Park Archery Yumenoshima Park Archery 15.00-18.55 ширээний теннис эрэгтэй ганцаарчилсан б.болор-эрдэнэ эрденэ Tokyo Metropolitan Gymnasium 13.30-16.30. 18.30-21.30 09.00-12.00, ширээний теннис, эмэгтэй ганцаарчилсан 18.30-21.30 13.30-16.30 Tokyo Metropolitan Gymnasium DAY5 VII.27 богд банк тн" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"монголын багийн хуваарь NAAAH баат баатарын цагаар/ HэP TOKYO 2020 монг ол-? ΤеΡΘΛ, >ин зай цаг 3x3 сагсан бембег, медалийн телеех тоглолт э.цэндбаатар XAAHa бокс, эрэгтэй 57 кг м.мягмаржаргал Aomi Urban Sports Park бокс, эмэгтэй 75 кг г.алтанбагана Kokugikan Arena жудо, эрэгтэй 90 кг 09.00-12.45 б.урантунгалаг Kokugikan Arena б.отгонболд байт, эмэгтэй ганцаарчилсан байт, эрэгтэй ганцаарчилсан Nippon Budokan 10.00-13.30, 16.00-18.50 08.30-12.25, 15.00-17.40 08.30-12.25, 15.00-17.40 э.лхагвасурэн Yumenoshima Park Archery Field Yumenoshima Archery Field ширээний теннис, эрэгтэй ганцаарчилсан б.болор-эрдэнэ 09.00-12.00, 14.00-17.00. ширээний теннис, анцаарчилсан Tokyo Metropolitar Gymnasium 09.00-12.00, 14.00-17.00. 19.00-21.00 Tokyo Metropolitan Gymnasium DAY6 VI.28 богд банк тн" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"moHroлblH 6arийH xyBaapb NAAAH H6aaTapblH AAP/ H3P TOKYO 2020 o.ryHA3rmaa uar ΤeΡΘΛ, >иH 3aй 6yyAлara, 3m3rT3й 6yyHbl 25 M 6yyAлara, 3m3rT3й rap u.aHyAapb/ 3.AaBaaxYY XAAHa 08.00-11.45 o.meHxueu3r жyAo, 3m3rT3й4yyAииH 08.00-11.45 Asaka Shooting Range al.&Finals Asaka Shooting Qual.&Finals л.oTroH6aaTap жyAo 3p3rT3й4yyAийH 16.00-18.50 6.ypaHTyHraлar Nippon Budokan 16.00-18.50 6.oTroH6oлA 6aйT, 3m3rT3й raHuaap4илcaH 6aйT raHuaap4илcaH Nippon Budokan 3.лxarBacyp3H Yumenoshima 15.00-17.40 Park Archery Field 08.30-12.25, Yumenoshima 15.00-17.40 Archery Field wиp33Hий TeHHиc, 3p3rT3й raHuaap4илcaH 6.6oлop 3pA3H3 14.00-16.00, 10.00-12.00, Tokyo Metropolitan Gymnasium wиp33Hий TeHHиc, raHuaap4илcaH 10.00-12.00, 14.00-16.00, Tokyo Metropolitan 19.00-21.10 Gymnasium DAY7/VII.29 DAY7/ 6orA иTлTyH 6aHK" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"moHroлblH 6arийH xyBaapb NAAAH H6aaTapblH uar AAP/ H3P TOKYO 2020 ΤeΡΘΛ, >иH 3aй o.ryHA3rmaa uar u.aHyAapb 6yyAлara, 3m3rT3й cnopT rap 6yyHbl 6yyAлara, 3m3rT3й rap M XAAHa 08.00-14.00 o.Ayyp3H6aRp жyAo, 3p3rT3й +100 Kr 08.00-14.00 Asaka Shooting Range Qual.&Finals Asaka Shooting Range R&P Qual.&Finals 10.00-13.30. 6.ypaHTyHraлar 6aйT, 3m3rT3й raHuaap4илcaH, meAaлийH Teлeex 13.45-16.20 .лxarBacyp3H Nippon Budokan m.A3лr3pxyy wиp33Hий raHuaap4илcaH ycaHA c3л3лT Men's 50m Freestyle 19.00-21.10 Yumenoshima Park Archery Field Tokyo Metropolitan Gymnasium 6.3Hxxycл3H ycaHA c3л3лT, Women's 50m Freestyle 18.00-20.30 Tokyo Aquatics Centre 18.00-20.30 Tokyo Aquatics Centre DAY8/VI.3O 6orA иTr3лT Tyr33H 6aHK" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"moHroлblH 6arийH xyBaapb NAAAH 6aaTapblH uar AAP/ H3P TOKYO 2020 ΤΘΡΘΛ, >иH 3aй 3.AaBaaxYY uar XAAHa 3.u3HA6aaTap 07.30-12.15 1/4 o.6ypmaa Asaka Shooting Range R&P Qual.&Finals 6yyAлara, 3p3rT3й, 25 oлиmnийH xypAaH Aacraл 6oKc, 3p3rT3й 57 wиrw33 4eлeeT 6ex, 3m3rT3й4yyAийH 76 Kr ycaHA c3л3лT, Men's 50m Freestyle ycaHA c3л3лT, Women's 50m Freestyle m.A3лr3pxyy 10.00-12.40 16.00-18.40 Kokugikan Arena 10.00-12.00. Makuhari Messe Hall A 17.15-18.15 6.3Hxxycл3H 18.00-20.30 Tokyo Aquatics Centre 18.00-20.30 Tokyo Aquatics Centre DAY10 VIlI.01 6orA 6aHK TH иTr3л" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"moHroлblH 6arийH xyBaapb NAAAH 6aaTapblH AAP/ H3P TOKYO 2020 Tepθλ, >иH 3aй 3.AaBaaxYY uar XAAHa 6yyAлara 3p3rT3й, 25 oлиmnийH xypAaH Aacraл xyHAийr epreлT, 3.6ил3rcaйxaH 3m3rT3й4yyAийH 87 Kr 07.30-17.00 Asaka Shooting Range R&P Qual.&Finals o.6ypmaa c.6aTueu3r 4eлeeT 6ex, 3m3rT3й4yyAийH 76 Kr 4eлeeT 6ex, 3m3rT3й4yyAийH 68 Kr 10.50-13.00, 14.50-17.00, Tokyo International Forum 18.50-21.00 10.00-12.30, 17.15-21.00 10.00-12.30, 17.15-21.00 Makuhari Messe Hall A Makuhari Messe Hall A DAY11/VIlI.O2 VI1I.02 6orA 6aHK TлTyH иTr3л" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"moHroлblH 6arийH xyBaapb NAAAH 6aaTapblH uar AAP/ H3P TOKYO 2020 ΤΘΡΘΛ, >иH 3aй 3.u3HA6aaTap war XAAHa 6oKc, 3p3rT3й4yyAийH 57 Kr, 1/2 wиrw33 6oKc, 3p3rT3й4yyAийH 63 Kr, wиrw33 64иH3opиr c.6aTueu3r x.6oлopTyRa 10.00-12.40 16.00-18.40 Kokugikan Arena 10.00-12.40, 16.00-18.40 Kokugikan Arena 4eлeeT 6ex, 10.00 10.00-12.30 12.30, Makuhari Messe Hall A 3m3rT3й4yyAийH 68 Kr 17.15-21.00 4eлeeT 6ex, 10.00-12.30, 3m3rT3й4yyAийH 62 Kr 17.15-21.00 Makuhari Messe Hall A DAY12/VIlI.03 V111.03 6orA 6aHK TH иTr3л" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"moHroлblH 6arийH xyBaapb NAAAH 6aaTapblH uar AAP/ H3P TOKYO 2020 ΤeΡΘΛ, >иH 3aй 3.63x6aRp uar 6.xoHrop3yл XAAHa 4eлeeT 6ex, 3p3rT3й 57 Kr 4eлeeT 6ex, 3m3rT3й 57 Kr 4eлeeT 6ex, 3m3rT3й 62 Kr x.6oлopTyRa Makuhari Messe Hall A 10.00-12.30 17.15-21.00 10.00-12.30, 17.15-21.00 Makuhari Messe Hall A 10.00- 10.00-12.30 2.30, Makuhari Messe Hall A 17.15-21.00 DAY13/ VI1I.04 6orA 6aHK pTH иTr3л" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"монголын багийн хуваарь NAAAH баатарын бAAT нагаар/ HэP TOKYO 2020 ΤеΡΘΛ, >ин зай э.цэндбаатар цаг б.болортуяа XAAHa 14.00-16.10 б.хонгорзул 53 кг Kokugikan Arena э.бэхбаяр бокс, эрэгтэйчуудийн 57 кг финал челеет бех, 10.00-12.30, эмэгтэйчуудий 17.15-21.00 челеет бех, 10.00-12.30, эмэгтэйчуудийн 57 кг 17.15-21.00 челеет бех, 10.00-12.30, эрэгтэйчуудийн 57 кг 17.15-21.00 м.лхагвагэрэл эрэгтэйчуудийн 125 кг 17.15-21.00 челеет бех, 10.00-12.30, Makuhari Messe Hall A Makuhari Messe Hall A Makuhari Messe Hall A Makuhari Messe Hall A DAY14/VIlI.OS богд банк итлтун итгэл" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"moHroлblH 6arийH xyBaapb NΛAAH 6aaTapblH uar AAP/ H3P TOKYO 2020 ΤeΡΘΛ, >иH 3aй m.mRrmapжapraл war 64иH3opиr XAAHa T.Tyлra 13.00-14.40 13.00- Kokugikan Arena 13.00-14.40 Kokugikan Arena m.лxarBar3p3л 6oKc, 3m3rT3й wиrw33 6oKc, 3p3rT3й 63 Kr,1/2 wиrw33 4eлeeT 6ex, 3p3rTи 65 Kr 4eлeeT 6ex, 3p3rT3й 125 Kr 4eлeeT 6ex, 3m3rT3й Kr 4eлeeT 6ex, 3m3rT3й 50 Kr 6.6oлopTyRa Makuhari Messe Hall A u.HamyyHueuer Makuhari Messe Hall A 10.00-12.30, 17.15-21.00 10.00-12.30, 17.15-21.00 10.00-12.30 17.15-21.00 10.00-12.30, Makuhari Messe Hal A 17.15-21.00 Makuhari Messe Hal A DAY15 V111.06 6orA 6aHK TH иTr3л" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"монголын багийн хуваарь NAAAH баатарын цаг AAP/ HэP TOKYO2020 2020 ΤеΡΘΛ, >ин зай б.менхзаяа цаг т.тулга умэгтэй марафон XAAHa 06.00-09.15 Sapporo Odori Park ц.намуунцэцэг челеет бех, эрэгтэй 65 кг челеет бех, эмэгтэй 50 кг 17.45-21.00 Makuhari Messe Hall A 17.45-21.00 Makuhari Messe Hall A DAY16/ V111.07 богд банк тн итгэл" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
"moHroлblH 6arийH xyBaapb NΛAAH 6aaTapblH uar AAP/ H3P TOKYO 2020 6.c3p-oA ΤeΡΘΛ, >иH 3aй war 3p3rT3й mapaфoH u.6Rm6aжaB XAAHa 3p3rT3й mapaфoH 6.4иH3opиr 06.00-08.45 Sapporo Odori Park 06.00-08.45 6oKc, 3p3rT3й 63 фиHaл 6oKc, 3m3rT3й 75 Kr, фиHaл m.mRrmapжapraл Makuhari Messe Hall A 13.00-14.55 Makuhari Messe Hall A 13.00-14.55 Makuhari Messe Hall A DAY17/ V111.08 6orA 6aHK TH иTr3л" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно

Хариулах


ШИНЭ МЭДЭЭАнгилал өөрчлөх бол дахин бүртгүүлнэ үү.

Дээш
Tweet