Хөдөлмөрийн насны эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдээс 2.8 дахин өндөр байна.

Нас баралтын зонхилох шалтгаан нь халдварт бус өвчинтэй холбоотой байна.

Монгол эрчүүд эрүүл мэнддээ хайнга хандаж, урьдчилан сэргийлэх үзлэгээс хойш сууж, хөдөлгөөний дутагдал, буруу хооллолт зэрэг эрүүл бус зан үйлтэй байна.

Иймд эрчүүд ээ, эрүүл мэндээ хайрлаж, эрүүл зан үйлийг өдөр тутамдаа төлөвшүүлэхийг уриалж байна.

Хөдөлмөрийн насны эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдээс 2.8 дахин өндөр байна.

Нас баралтын зонхилох шалтгаан нь халдварт бус өвчинтэй холбоотой байна.

Монгол эрчүүд эрүүл мэнддээ хайнга хандаж, урьдчилан сэргийлэх үзлэгээс хойш сууж, хөдөлгөөний дутагдал, буруу хооллолт зэрэг эрүүл бус зан үйлтэй байна.

Иймд эрчүүд ээ, эрүүл мэндээ хайрлаж, эрүүл зан үйлийг өдөр тутамдаа төлөвшүүлэхийг уриалж байна.

#эмя, #эрчүүдийн эрүүл мэнд,