Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх тоног төхөөрөмж гардуулах арга хэмжээ боллоо. 

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх тоног төхөөрөмж гардуулах арга хэмжээ боллоо. 

#live, #ЭХЭМҮТ, #аюултай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх тоног төхөөрөмж гардуулах арга хэмжээ,