Хүүхдийн мөнгө, асаргааны тэтгэмж, эхийн алдар одонгийн тэтгэмжийг сар бүрийн 20-ноос олгож эхэлдэг. Тэгвэл энэ сард хугацааг урагшлуулжээ.

Тодруулбал, энэ сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр болон тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн мөнгийг олгох хуваарийг ХХҮЕГ-аас танилцуулсан бөгөөд арванхоёрдугаар сарын 13-наас хүүхдийн мөнгө, насны хишиг, эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ болон тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийг олгохоор болсон байна.

Хүүхдийн мөнгө, асаргааны тэтгэмж, эхийн алдар одонгийн тэтгэмжийг сар бүрийн 20-ноос олгож эхэлдэг. Тэгвэл энэ сард хугацааг урагшлуулжээ.

Тодруулбал, энэ сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр болон тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн мөнгийг олгох хуваарийг ХХҮЕГ-аас танилцуулсан бөгөөд арванхоёрдугаар сарын 13-наас хүүхдийн мөнгө, насны хишиг, эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ болон тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийг олгохоор болсон байна.

#онцолсон, #тэтгэвэр, #халамж,